Wedstrijdreglement giveaway-actie Sofie Dumont x Melkmoment

Artikel 1: Organisator en reglement

Deze wedstrijd, zonder aankoopverplichting, wordt georganiseerd door Sofie Dumont BV, Ter heugenstraat 28, 1670 Bogaarden BTW BE 0827 830 464 hierna genoemd ‘de Organisator’.

Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die de Organisator via Instagram organiseert.

De wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Instagram en is niet geassocieerd met Instagram. Instagram kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden door de deelnemers.

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.

Het reglement is vrij toegankelijk op de website sofiedumont.be. De deelnemers die de lijst met de winnaars of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, moeten samen met hun schriftelijke aanvraag een voldoende gefrankeerde en aan hen zelf geadresseerde omslag opsturen naar Sofie Dumont, Terheugenstraat 28, 1670 Bogaarden naar info@sofiedumont.be.

Artikel 2: Deelnemers

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in België op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn, met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. mensen die dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3: Wedstrijd

De wedstrijd verloopt via het Instagramkanaal van @sofiedumontchef. De wedstrijd start op 04/11/2021 (00:00) en stopt op 07/11/2021 (23:59:59). Enkel de deelnames ontvangen uiterlijk op 07/11/2020 om 23:59:59 worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server van de Organisator werd geregistreerd.

De deelnemer dient via zijn persoonlijke openbare Instagram-account de accounts @sofiedumontchef, @melkmoment en @kenwoodbelgium te volgen. Daarnaast dient de deelnemer ook een reactie te plaatsen waarin hij/zij een ander account tagt. Enkel deelnames die aan deze eisen voldoen zijn geldig.

Artikel 4: Prijs

Er wordt 1 winnaar gekozen, hij/zij zal dan ook recht hebben op de wedstrijdprijs. De wedstrijdprijs omvat een Kenwood blender, type FDM313SS food processor (inclusief glazen blender) t.w.v. € 159,99.

De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door Sofie Dumont voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de  deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Artikel 5: Winnaar

Er zal in totaal 1 winnaar gekozen worden. De winnaar is diegene die enerzijds de accounts @sofiedumontchef, @melkmoment en @kenwoodbelgium volgt, een reactie plaatst waarin hij/zij een ander account tagt (zie Artikel 3: Wedstrijd) en die anderzijds door de Organisator van de wedstrijd geselecteerd wordt op basis van de originaliteit, creativiteit en grappigheid. De jury wordt aangesteld door de Organisator van de wedstrijd.

De Organisator zal de winnaar op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen op zijn persoonlijke openbare Instagram-account en vraagt naar het e-mailadres van de winnaar.

Verdere afspraken zullen via e-mail verlopen. De winnaar dient zijn contactgegevens correct door te geven. In het geval een van de door de winnaar opgegeven contactgegevens niet blijkt te stroken met de realiteit, kan dit voldoende reden zijn om de winnaar van de wedstrijd uit te sluiten.

Artikel 6: Verloop wedstrijd

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Artikel 7: Sancties

Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.

Meervoudige deelname van éénzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

Artikel 8: Aanvaarding reglement

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.

Artikel 9: vrijwaring tegen rechten van derden

Deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden reacties bezitten en vrijwaren de Organisator van iedere aanspraak door derden. Deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de Organisator.

Artikel 10: Privacyvoorwaarden

Overeenkomstig de privacyverklaring op de website sofiedumont.be worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:

Familienaam en voornaam
Adres
E-mailadres

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie (Om contact met u te kunnen nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs en voor identificatie van de winnaar.

Indien u ervoor opteert om de inschrijvingsgegevens ook te gebruiken voor een inschrijving op de nieuwsbrief van de voormelde website, dan worden de gegevens eveneens opgenomen in het nieuwsbriefbestand (vb. om u de nieuwsbrief te kunnen bezorgen).

De deelnemer bevestigt bij deelname dat hij/zij kennis heeft genomen van deze privacy voorwaarden en de privacyverklaring (inbegrepen de rechten die de deelnemer heeft) op de voormelde website van de organisator en de deelnemer geeft toestemming voor de voormelde verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 11: Bevoegde rechtbanken

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 12: Beschikbaarheid

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens organisator kan doen gelden.