Algemene voorwaarden

Laatste update: 30/07/2022.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN SOFIE DUMONT BV 

De website, toegankelijk via het adres www.sofiedumont.be, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Sofie Dumont BV, met maatschappelijke zetel te Terheugenstraat 28, 1670 Pepingen. opgenomen in de KBO onder het nummer 0827.830.464

hierna genoemd “Sofie Dumont BV”.

ARTIKEL 2 DEFINITIES

 1. Koper: iedere bezoeker van de website die een bestelling plaatst voor de door Sofie Dumont BV op de markt gebrachte producten.
 2. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Sofie Dumont BV en de Koper inzake producten of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
 3. Producten: elk goed of dienst dat te koop wordt aangeboden door Sofie Dumont BV op de Website.
 4. Website: de website van Sofie Dumont BV, toegankelijk via www.sofiedumont.be
 5. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Sofie Dumont BV en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.
 6. Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden die van toepassing zijn op de samenwerking tussen de Koper en Sofie Dumont BV

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID

 1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Sofie Dumont BV en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Sofie Dumont BV en de Koper.(hierna de Overeenkomst*)
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sofie Dumont BV als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, die de op de markt gebrachte Producten verwerft of gebruikt.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Koper minstens 18 jaar oud zijn. Als de potentiële Koper minderjarig is, vragen we je om de bestelling door zijn ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.
 4. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten maken de Algemene Voorwaarden samen met de bestellingsbevestiging hiervan integraal deel uit; de Koper aanvaardt de toepassing van de Algemene Voorwaarden door zijn bestelling en kan deze te allen tijde op deze website terugvinden en opslaan of afdrukken.
 5. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke producten – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 6. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 7. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Sofie Dumont BV wordt ingestemd.
 8. Sofie Dumont BV behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 9. Door het gebruik van de Websites van Sofie Dumont BV en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 10. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. In dit geval verbinden partijne zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partij aanleunt.
 11. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Sofie Dumont BV, met betrekking tot de erin opgenomen materie
 12. Het nalaten door Sofie Dumont BV om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.ARTIKEL 4 AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
 1. Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.
 2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
 3. Sofie Dumont BV beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om de Koper een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Sofie Dumont BV gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden producten en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Sofie Dumont BV zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren. De afbeeldingen hebben geen contractuele waarde.
 4. De Overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra Sofie Dumont BV voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.
 5. In het geval dat de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Sofie Dumont BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 6. De consument die producten aankoopt bij Sofie Dumont BV is de eindconsument. De producten mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden.

ARTIKEL 5 BESTELLING

 1. Om online een product aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen en het adres: thuisadres of een ander adres. Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling afronden” of een overeenkomstige formulering. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief. Na dit moment is het ook niet meer mogelijk om de facturatiegegevens te wijzigen.

ARTIKEL 6 PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden.
 2. We maken gebruik van cookies om de Koper op onze website de best mogelijk dienstverlening aan te bieden. Indien de Koper het gebruik van onze Website voortzet, stemt hij ermee in dat wij cookies gebruiken. Wij houden bepaalde keuze van onze bezoekers bij voor volgende bezoeken aan deze Website (zoals taal).
 3. De nationale netto prijs wordt toegepast onafhankelijk van land van levering.
 4. De prijs wordt gefactureerd in de valuta waarin de Koper zijn bestelling heeft geplaatst.
 5. De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Sofie Dumont BV in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Sofie Dumont BV worden gecorrigeerd.
 6. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijke aan de Koper meegedeeld.

ARTIKEL 7 BETALING

 1. Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden:
 • VISA
 • BELFIUS
 • KBC
 • MASTERCARD
 • BANCONTACT
 • BANCONTACT BY PAYCONIQ
 • PAYPAL
 1. Sofie Dumont BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.
 2. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Sofie Dumont BV is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 3. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. De Koper herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van zijn browser.

ARTIKEL 8 LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 1. Alle producten worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Sofie Dumont BV streeft ernaar om de bestelling te leveren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Koper verhaald zullen worden.
 3. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de Website de levering toestaat.
 4. Als een opgegeven indicatieve leveringstermijn niet gehaald wordt, verwittigt Sofie Dumont BV de Koper hierover niet. De Koper kan via de contactform altijd contact opnemen met Sofie Dumont BV om een vermoedelijke leveringsdatum te kennen.
 5. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Sofie Dumont BV. De Koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over producten die verloren zouden gaan in de post. Worden producten echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 7. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen.
 8. Sofie Dumont BV is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer: i.de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft; ii. indien niemand aanwezig is op het opgegeven adres mag de koerier het pakket in een afhaalpunt bezorgen of op een door de ontvanger opgegeven voorkeuradres leveren. U krijgt als Koper, na aankoop, de T&T code van de zending om de status op te kunnen volgen. Dit is uw verantwoordelijkheid als Koper. Indien het pakket niet wordt opgehaald, binnen de opgegeven termijn, zal de aankoop worden teruggestuurd.naar Sofie Dumont BV en worden de producten meteen vernietigd. Een omruiling of terugbetaling zijn in bovenstaande situaties niet mogelijk. Sofie Dumont BV stelt het nodige in het werk om de producten volgens haar eigen standaarden te bewaren, doch gaat het risico, conform artikel 8.8, over op de koper vanaf het momenten dat de voorziene levering niet kon plaats vinden.
 9. De totale aansprakelijkheid van Sofie Dumont BV bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van de Product(en) in kwestie.

ARTIKEL 9 HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Kopers die hun hoedanigheid van consument Producten aankomen via de website van Sofie Dumont BV.
De Koper kan zijn op de Website gekochte gekochte Producten binnen 14 dagen zonder reden retourneren, mits hij de onderstaande regels opvolgt.

 • Gepersonaliseerde artikels kunnen niet retour gestuurd worden (zoals bvb. een gesigneerd boek).
 • De retours kunnen opgestuurd worden naar het aangegeven adres.
 • Stop bij je retour ook de originele pakbon.
 • De artikels die je wilt retourneren moeten er nog net zo uit zien zoals opgestuurd en dus onbeschadigd zijn. Een kledingstuk moet zich bijvoorbeeld in de originele staat bevinden, niet vuil en/of gedragen zijn. Glazen mogen niet vuil of met barsten of krassen geretourneerd worden.
 • De 14 dagen bedenktijd gaan in de dag nadat je het pakketje ontvangen hebt.
 • De artikelen die je retour wilt sturen moeten op de 14e dag verzonden zijn, retours die te laat komen sturen wij terug. Je herroepingsrecht vervalt dan ook.
 • De retourkosten zijn voor jouw rekening.
  Je kan het retourpakket naar het volgende adres sturen:
  ShopWeDo – Egide Walschaertsstraat 22CD, 2800 Mechelen
 • Het bedrag van het geretourneerde artikel en de eerder gemaakte verzendkosten (in geval van een retour van de volledige bestelling) ontvang je binnen 14 dagen na ontvangst van het retourpakket op uw betaalrekening.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Sofie Dumont BV via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de Overeenkomst op afstand te herroepen. De Koper kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Tartiste

Gezien het over voeding (bederfbare producten) gaat kunnen de goederen niet teruggestuurd worden.

Wat wel soms kan gebeuren is dat een huisje kapot/beschadigd toekomt, dan bezorgen we uiteraard een nieuw onder voorwaarden:
https://peperkoekenhuisje.com/blogs/veelgestelde-vragen/mijn-huisje-is-beschadigd-toegekomen-wat-moet-ik-doen

Loft Living

Aangekochte messen (volgens voorwaarden partner Loft Living) kunnen niet retour gestuurd worden.

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

ARTIKEL 11 BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Website wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correcte werking ervan. Sofie Dumont BV is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website.
 2. In alle gevallen waarin Sofie Dumont BV aantoonbaar aansprakelijk kan worden gesteld, is deze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat de Koper effectief betaalde voor een Product. Niets in deze Algemene Voorwaarden beoogt de aansprakelijkheid van Sofie Dumont BV te beperken of uit te sluiten in geval van opzet of zware fout.
 3. Sofie Dumont BV is in geen geval aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade, maar niet beperkt tot financiële verliezen, reputatieschade, blessures, verlies van kansen of verwachte informatie, enz.
 4. Sofie Dumont stelt alles in het werk om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Sofie Dumont BV echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang, zal Sofie Dumont BV alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de verkoop via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.
 5. De websites waarnaar Sofie Dumont BV gebeurlijk linkt, worden niet door Sofie Dumont BV beheerd, gehost of onderhouden. Sofie Dumont BV is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

ARTIKEL 12 CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Sofie Dumont BV garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Sofie Dumont BV verzekert daarenboven dat haar producten voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

ARTIKEL 13 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is geen enkele partij gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van de partij die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Sofie Dumont BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Sofie Dumont BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

ARTIKEL 15 KLACHTENPROCEDURE

 1. Sofie Dumont BV doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Sofie Dumont BV per mail contacteren via shop@sofiedumont.be .
 2. Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

ARTIKEL 16: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS:

1. Sofie Dumont BV zorgt ervoor dat eventuele verwerkingen van persoonsgegevens ter uitvoering van de Overeenkomst op afstand volledig conform de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving en binnen het grondgebied van de Europese Unie gebeurt. Voor een uitgebreide toelichting over verwerkingen van persoonsgegevens verwijst Sofie Dumont BV naar haar privacy statement.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de Koper
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Sofie Dumont BV of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Brussel, onverminderd het recht van Sofie Dumont BV te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats of de verblijfplaats van de Koper.